Kết thúc của Câu chuyện (Khải Huyền)

Sách Khải Huyền

Sách Khải Huyền (Revelation) là ghi chép về tầm nh́n được trao cho tông đồ Apostle John khi ông sống lưu vong trên đảo của Hy Lạp Patmos. Nó cũng là cuốn sách Kinh Thánh khó đọc nhất. Khải Huyền được viết trong thời kỳ bách hạilớn cho những người theo Chúa Giêsu; nhiều học giả tin rằng John có thể đă viết nó bằng một loại kư tự mà chỉ có người Kitô giáo trong thời của ông mới hiểu rơ. Một số người tin rằng hầu hết, không phải tất cả, của những ảo ảnh được mô tả trong sách Khải Huyền đă ứng nghiệm.

Nhưng, cũng như với các tiên tri trong Cựu Ước, John có thể cũng đă nh́n thấy viễn cảnh của điều chưa đến. Ví dụ, Satan, nguồn gốc của cái ác trên thế giới, được mô tả là bị đánh bại măi măi. Nhưng sau đó cái ác vẫn tồn tại trên thế giới, lời tiên tri này vẫn chưa được thực hiện.

Mặc dù rất khó để hiểu một số các biểu tượng và h́nh ảnh trong sách Khải Huyền, bạn nên đọc nó ít nhất một lần. Khải Huyền 1:3 lời hứa ban phước cho những người đọc nó. Các thư tín gửi tới bảy giáo xứ vẫn có nhiều điều để nói với các nhà thờ ngày nay. Hơn nữa, nếu bạn đă đọc bất kỳ điều ǵ trong các tiên tri Cựu Ước, bạn sẽ t́m thấy những điểm tương đồng giữa các phong cách viết và việc sử dụng các h́nh ảnh và biểu tượng rất thú vị.

Nếu chúng ta không đọc ǵ khác trong sách Khải huyền, ít nhất chúng ta nên đọc chương cuối cùng, Chương 22. Trong đó, chúng ta có thể t́m thấy niềm hy vọng lớn về những điều đang chờ đợi khi chúng ta về với Thiên Chúa.